3.0 Tarjoamme vakaan ja turvallisen työpaikan, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara. Ammattitaitoiset osaajamme tekevät toimintamme tarkoituksen todeksi: he luovat tiloja, joissa on hyvä olla ja tekevät näin maailmasta toimivan. Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta, huolehdimme ammattilaistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Koulutus- ja valmennusohjelmien avulla tuemme henkilöstömme urapolkuja. Vuonna 2020 teimme nopeasti merkittäviä lisäyksiä eri palveluiden koulutusohjelmiin, erityisesti siivoukseen, jonka ammattilaiset koulutettiin koronavirusepäilysiivouksen taitajiksi.

3.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka

ISS:n kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista.

ISS panostaa voimakkaasti toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. Työntekijöidemme henkilökorttiin on liitetty veronumero osoituksena työnantajavelvoitteiden vastuullisesta hoitamisesta ja harmaan talouden torjumisesta. ISS:n kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Vastuullisuus on siten keskeistä myös työsuhdeasioissamme. Henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kuuntelemme henkilöstöämme ja kohtelemme heitä yksilöinä avoimesti ja kunnioittavasti.

Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta. ISS:n 8 000 työntekijää edustavat 91:tä eri kansallisuutta, ja iältään he ovat 16–75-vuotiaita. ISS edistää toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Syrjintä on ISS:llä ehdottomasti kielletty, ja sitä pyritään torjumaan kaikilla osa-alueilla. Tämän vuoksi olemme mukana myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Työ ei syrji -kampanjassa ja Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -kampanjassa.

Vaalimalla monimuotoista ja tasa-arvoista työyhteisöä tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita numero 5 ”Sukupuolten tasa-arvo”, 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” sekä 10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen”.

3.1.1 Henkilöstö lukuina 2020

Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan

Henkilöstön ikäjakauma

Työsuhteiden kesto

Määräaikaiset ja vakituiset työntekijät

Osa- ja kokoaikaiset työntekijät

Toimihenkilöt ja työntekijät

Henkilöstön määrä palveluittain

Henkilöstön määrä alueittain


3.2 Työhönoton periaatteet

Kohtelemme hakijoitamme tasa-arvoisesti ja arvostamme monimuotoista työyhteisöä.

Rekrytoidessamme uusia työntekijöitä kohtelemme kaikkia hakijoita tasavertaisesti ja valitsemme tehtävään parhaiten soveltuvan hakijan tehtävälle asetettuihin kriteereihin peilaten. Kohtelemme hakijoitamme tasa-arvoisesti ja arvostamme monimuotoista työyhteisöä, sillä yhteiskunta tarvitsee jokaisen työpanosta. Työhönoton periaatteissamme konkretisoituvat etenkin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet numero 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” sekä 10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen”.

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle työntekijälle hänen elämäntilanteeseensa sopiva työsuhde. Tarjoamme väyliä työelämään vastavalmistuneille, kokeneille ammattilaisille, vailla ammatillista koulutusta oleville nuorille, pitkään työtä vailla olleille aikuisille, alan vaihtajille, osatyökykyisille, maahanmuuttajataustaisille sekä oppisopimusopiskelijoille ja harjoittelijoille.

Haluamme luoda jokaiselle työnhakijalle hyvän hakijakokemuksen. Annamme kaikille hakijoille palautteen hakemuksen saapumisesta ja rekrytointipäätöksistä. Lisäksi huolehdimme, että hakeminen ISS:lle on aina luottamuksellista ja ettei hakemustietoja luovuteta eteenpäin ilman hakijan lupaa.


3.3 Henkilöstön hyvinvointi

Ennakoiva ja reagoiva työkykypolku on välittävää ja vastuullista esimiestoimintaa työkykyjohtamisessa.

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky rakentuu osaavien työntekijöiden tiedoista, taidoista, motivaatiosta ja kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista. Henkilöstömme terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ensiarvoisen tärkeä osa strategiaamme.

Terveys-, turvallisuus- ja työkykyjohtamisemme perustuvat vahvaan esimiestyöhön sekä ennakointiin, seurantaan ja reagointiin. Olennaista on tiivis yhteistyö ja yhteisesti sovitut toimintamallit muun muassa työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Tästä muodostuu vahva ja saumaton työkykyketju.

Noudatamme ISS-konsernin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmää (HSEQ Management System) sekä ISS Palveluiden toimintajärjestelmää. Toimintaohjeissamme on kuvattu terveys- ja turvallisuusasioiden hallinta ja kehittäminen ISO 45001 -standardin mukaisesti.

3.3.1 Työterveyshuolto

Työterveyshuoltoyhteistyö on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhdessä tekemistä ISS:n esimiesten, työterveyshuoltotiimien ja työhyvinvointitiimin kesken. Pitkä ja luottamuksellinen kumppanuus työterveyshuollon kanssa mahdollistaa rakentavan ja kehittävän yhteistyön.

Ennakoiva ja reagoiva työkykypolku on välittävää ja vastuullista esimiestoimintaa työkykyjohtamisessa. Varhainen puuttuminen, yhteistyö sekä toimenpiteet vakuutusyhtiön, Kelan ja työterveyshuollon kesken tukevat nopeaa ja oikea-aikaista työhönpaluuta.

ISS ja työterveyshuolto ovat kehittäneet prosesseja aktiivisesti, ja yhteistyön painopisteet ovat siirtyneet entistä enemmän ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Digitaalisten ratkaisujen kehittyminen on antanut uusia mahdollisuuksia työterveyshuollon palveluiden toteuttamiselle ja sujuvoitti prosesseja. ISS:n henkilöstöstä yli 70 prosenttia käyttää digiklinikkaratkaisuja. OmaMehiläisen palvelukokonaisuus on kehittynyt vuoden 2020 aikana palvelemaan entistä paremmin ISS:n strategian mukaisia työhyvinvointikokonaisuuksia.

Yhteiskuntaa kohdanneesta yllättävästä pandemiasta huolimatta ja sen aikana työterveyshuoltoyhteistyö on toiminut saumattomasti. Yhdessä rakennetut prosessit, luottamus yhteistyöhön ja joustavasti poikkeustilanteessa käyttöönotetut työkalut varmistivat onnistuneen lopputuloksen liiketoiminnan ja työterveyshuollon kesken.

Vuonna 2020 jatkettiin ja vakiinnutettiin edelleen tilapäisten työjärjestelyiden hyödyntämistä koko ISS:llä. Työterveyshuolto suositteli tilapäisiä työjärjestelyjä sairauspoissaolojen sijaan 50 prosenttia edellisvuotta useammin. Tilapäiset työjärjestelyt on kaikkien etu silloin, kun sairaus, vika tai vamma ei estä kokonaan työn tekemistä.

Työkykyjohtaminen ja tilapäisten työkykyjärjestelyiden hyödyntäminen osoittavat myös sitoutumisemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tarjota ihmisarvoista työtä (8) ja vähentää eriarvoisuutta (10).

3.3.2 Hyvissä Voimissa

Uudistimme toimintamallia saadaksemme aikaan pysyvää muutosta henkilöstön tuki- ja liikuntaelinhaasteisiin.

ISS:n Hyvissä Voimissa -työhyvinvointiohjelma on käynnistetty jo vuonna 2008. Ohjelman tavoitteena on ennakoida ja tunnistaa henkilöstöömme kohdistuvia työkyky- ja työturvallisuusriskejä, lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja pidentää työuria. Lisäksi tavoitteena on tuoda iloa, yhteisöllisyyttä ja hyviä toimintatapoja arkityöhön, alentaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita kustannuksia, lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä tuottaa hyvää palvelua asiakkaillemme.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat edelleen eniten työkyvyttömyyttä ISS:llä. Vuosien saatossa tähän haasteeseen on vastattu erilaisilla toimenpiteillä. Merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia emme ole yrityksistä huolimatta saaneet aikaan. Vuoden 2019 lopussa päätimme uudistaa toimintamallia, jotta saisimme aikaan pysyvää muutosta henkilöstön tuki- ja liikuntaelinhaasteisiin. Käynnistimme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa TULE-pilotin, jossa luotiin malli tuttujen asioiden tekemiseksi toisin. Valitsimme pilottipaikkakunnat huolellisesti, asetimme realistiset tavoitteet ja konkreettiset mittarit sekä koulutimme pilottiin osallistuvat henkilöt. Tavoitteita ja mittareita seurattiin säännöllisesti projekti- sekä ohjausryhmässä. Toimintamallia hiottiin pilotin aikana, ja vaikuttavia tuloksia oli nähtävissä alusta saakka. Pilotti päättyy tammikuussa 2021, mutta jo tässä vaiheessa tiedämme, että pilotin toimintamallit tulevat jatkossa vakiintumaan normaaliksi käytännöksi työterveyshuollon ja ISS:n yhteistyössä.

Mielen hyvinvointi

Vuoden 2020 aikana työhyvinvointitiimi sai kehitettäväkseen ISS Palveluille oman toimintajärjestelmän työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen apuvälineeksi. ISS Polku -järjestelmä rakennettiin ISS:n IT-yksikön, Solitan ja työhyvinvointitiimin yhteistyönä. Polku-järjestelmä on käytössä työhyvinvointitiimillä, ja se saadaan liiketoiminnan käyttöön vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Vuonna 2020 keskityttiin myös henkilöstön mielen asioihin. Poikkeuksellinen koronavuosi toi entistä tärkeämmäksi huolehtia ihmisten jaksamiseen, oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja henkiseen selviytymiseen liittyvistä asioista. ISS:llä toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa MIELEN Polku. Selkeytimme palvelumahdollisuuksia, viestimme henkilöstölle eri tavoin ja mataloitimme kynnystä saada apua heti tarvittaessa. Kaikilla työntekijöillä on käytössä työterveyshuollon tarjoama mielialavalmentaja, työpsykologi, ISS:n erityistoimenpiteellä lyhytterapia, matalan kynnyksen Huoli-chat sekä erilaiset digivalmennukset mielen asioiden tueksi. Lisäksi toteutimme toista kertaa henkilöstölle Työhyvinvoinnin sankarit -valmennuksen. Näillä toimenpiteillä halusimme varmistaa sekä tukea henkilöstömme selviytymistä ja jaksamista poikkeuksellisena vuotena ja tulevaisuudessa.

Sairauspoissaolot ja terveysprosentti

Sairauspoissaolojen seuranta kuuluu ISS:llä jokaisen esimiehen perusesimiestyöhön. Jokainen esimies tietää sairauspoissaolokustannusten vaikutuksen liiketoimintaan, ja näiden kustannusten pitäminen laskusuunnassa vaatii esimieheltä valmiuksia sisäistää työhyvinvoinnin johtamisen perusperiaatteet.

Vuonna 2020 sairauspoissaoloprosenttimme oli 4,6. Terveysprosentti oli 47,2. Se tarkoittaa, että lähes puolella henkilöstöstämme ei ollut lainkaan sairauteen liittyviä poissaoloja vuonna 2020.

Sairauspoissaolot

Terveysprosentti


3.4 Työturvallisuus

Rakennamme systemaattisesti ennakoivaa kulttuuria, jossa turvallisuus on tapamme tehdä työtä.

Visiomme on tulla tapaturmattomaksi työpaikaksi. Puhumme Suunta 100 -visiosta, jossa 1 tarkoittaa tahtoa olla tunnistettu alan parhaana toimijana työturvallisuus- ja työterveysasioissa, 0 kuolemaan johtavaa työtapaturmaa ja toinen 0 sitä, että meillä ei satu vakavia onnettomuuksia tai tapaturmia.

Parantamalla omaa turvallisuuttamme matkalla kohti visiotamme parannamme samalla asiakkaidemme turvallisuutta. Työmme tapahtuu pääsääntöisesti yhteisillä työpaikoilla, joten turvallisuusteot riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi vaikuttavat positiivisesti kaikkien turvallisuuteen. Luomalla turvallisia työpaikkoja tuemme myös YK:n kestävän kehityksen ihmisarvoisen työn tavoitetta.

Saavuttaaksemme Suunta 100 -vision rakennamme systemaattisesti ennakoivaa kulttuuria, jossa turvallisuus on tapamme tehdä työtä. Yhtiön ylimmällä johdolla on ratkaiseva rooli omalla esimerkillään osoittaa tämä todeksi. Johdon sitoutuminen näyttäytyy koko organisaatiolle konkreettisesti muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Työturvallisuudelle on asetettu selkeä päämäärä ja tavoitteet
  • Yhtiön tahtotilasta on julkaistu TTT-politiikka
  • Työturvallisuus näkyy liiketoiminnan toimintasuunnitelmissa
  • Toiminnan tasoa seurataan joka kuukausi ja katselmoidaan tarkemmin neljästi vuodessa
  • Jokainen johtoryhmän kokous alkaa työturvallisuusasioilla
  • Johtoryhmän jäsen osallistuu vakavien tapaturmien tutkintaan, ja nämä asiat käsitellään johtoryhmän kokouksessa
  • Johtoryhmän jäsenet ovat antaneet henkilökohtaiset ja julkiset turvallisuuslupauksensa (Personal Safety Action Plan)
Tulokset näyttävät oikeaa suuntaa

Tapaturmataajuus (LTIF, Lost Time Injury Frequency) on yksi turvallisuuskulttuurin tasoa osoittava mittari, joka näyttää, että otimme taas askeleen kohti visiotamme. LTIF on nyt tasolla 5,2. Laskemme tähän tunnuslukuun kaikki tapaturmat, jotka johtavat yhden päivän tai pidempään poissaoloon.

Oleellinen osa HSEQ-johtamisjärjestelmäämme on sen säännöllinen arviointi sekä omatoimisesti että ulkoisten arvioitsijoiden toimesta. Ulkoisten arviointien tulokset olivat rohkaisevia. Vuoden alussa saimme huippupisteet 713/750 teollisuussegmentin HSEQ-palvelutoimittajien arvioinnissa. Keväällä Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmä myönsi ensimmäistä kertaa ISS Palveluille tasoluokituksen merkkinä sitoutumisesta ja tuloksista kohti nolla tapaturmaa -tavoitetta. Ja syksyllä DNV GL:n toteuttamissa ulkoisissa auditoinneissa saimme ISO 45001 -sertifikaatin. Nämä tulokset rohkaisevat ja vahvistavat, että toimintamme on työturvallisuuslain ja standardien näkökulmasta oikealla polulla. Arviointien arvokkain anti on kuitenkin palaute parantamisen mahdollisuuksista, kun jatkamme työtä kohti Suunta 100 -visiota.

Tapaturmataajuus (LTIF)

Turvallisuus syntyy tekemällä

Turvallisuutta ei haluta nähdä prioriteettina, vaan arvona.

Uskomme siihen, että turvallisuutta pitää johtaa systemaattisesti ja tapaturmattomuus pitää ansaita ennakoivilla teoilla joka päivä. Turvallisuutta ei haluta nähdä prioriteettina, vaan arvona. Prioriteetit voivat vaihtua, mutta arvot pysyvät. Turvallisuus on ISS:n tapa tehdä työtä.

Työturvallisuuden strategiset painopisteemme ovat olleet:

  1. Työturvallisuuden johtamisjärjestelmän jatkuva parantaminen
  2. Osaamisen kehittäminen
  3. Asenteen vahvistaminen

Johtamisjärjestelmä:

Otimme vuoden 2020 aikana riskienhallinnan prosessin ja työkalujen kehittämisen entistä tiiviimmin työturvallisuuden johtamisjärjestelmän kehittämisen keskiöön. Riskienarvioinnin prosessimme on monitasoinen ja sisältää esimerkiksi työtehtävien yleisten riskien arvioinnin, kohde-/asiakaskohtaisten riskien arvioinnin sekä työntekijöidemme tekemän oman työtehtävän riskienarvioinnin ennen uuden tehtävän aloittamista. Esimerkki koko henkilöstön osallistamisesta vaarojen tunnistamiseen ja turvallisuuden rakentamiseen on kehityskeskusteluprosessi. Keskusteluissa jokainen ISS:läinen pääsee pohtimaan oman työnsä ja työkohteensa riskejä sekä määrittelemään konkreettisia riskinhallintakeinoja. Kehityskeskusteluja täydentää uusi turvallisuuskeskustelukäytäntö, jossa esimies ja kukin työntekijä voivat yhdessä tarkistuslistan avulla varmistaa tärkeiden turvallisuusvaatimusten toteutumisen.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan myös työkaluja ja hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja tehokkaan riskienhallinnan tukena. Esimerkkejä innovaatioista tällä rintamalla ovat ISS Toimintakäsikirja, jonka kautta ajantasaiset ohjeet ovat organisaation saatavilla, kemikaalirekisteri KemISS, jossa vaarallisten kemikaalien käyttöturvatiedotteet ovat helposti saatavilla sekä Koneturvallisuusohjeet, jotka lisättiin LuurISSa-mobiilisovelluksen kautta henkilöstön saataville. Odotamme innolla myös vuoden aikana työstämämme uuden SUUNTA-järjestelmän käyttöönottoa työturvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan tueksi ja kentän työkaluksi keväällä 2021.

Osaaminen:

MyLearning-järjestelmä vahvistaa perustaa työturvallisuusosaamisen kehittämiselle. Esimerkkejä jokaiselle ISS:läiselle pakollisista verkkokoulutuksista ovat ISS Turvallisuuskoulutus, ISS Turvallisuussäännöt sekä esimiehille Työturvallisuusjohtaminen. Toinen osaamista varmistava ja turvallisuussääntöjä kertaava käytäntö on Turvavartti. Näitä henkilöstöä osallistavia työturvallisuusteemoihin liittyviä keskusteluja käytiin viime vuonna 59 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kolmas osaamiseen ja oppimiseen liittyvä käytäntö on Otetaan opiksi, joka tarkoittaa tapaturmaoppien tiivistämistä ja jakamista koko organisaatiolle. Jokainen työtapaturma tutkitaan, ja opit jaetaan vastaavan tapaturman torjumiseksi.

Asenne:

Turvallisuusasenteen muistuttamiseksi jokaiselle ISS:läiselle on jaettu Suunta 100 -kortti. Kortti kehottaa pysähtymään ja tekemään viime hetken riskiarvion ennen työn aloittamista. Samalla se muistuttaa työturvallisuusvisiostamme sekä jokaisen velvollisuudesta puuttua vaaralliseen työhön ja ilmoittaa tapaturmasta välittömästi. Asenteeseen pyritään vaikuttamaan myös vahvalla sisäisellä viestinnällä.

Yksi konkreettinen osoitus ennakoivan asenteen etenemisestä on turvallisuushavaintojen lukumäärä. Teimme viime vuonna 34 339 turvallisuushavaintoa eli keskimäärin yli 4 havaintoa per henkilö. Ennakointi ja vaarojen havainnointi koko henkilöstön voimin auttavat sekä meitä ISS:läisiä että yhteisellä työpaikalla asiakkaitamme pääsemään terveenä kotiin joka päivä.


3.5 Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittyminen vaikuttaa myönteisesti henkilöstömme työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen sekä koko toimialan arvostukseen.

Henkilöstö on ISS:n tärkein voimavara. Arvostamme ISS:llä henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ja osoitamme sen panostamalla systemaattisesti sekä ammattiteknisen että muun osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittyminen vaikuttaa myönteisesti henkilöstömme työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen sekä koko toimialan arvostukseen ja vetovoimaan työmarkkinoilla.

ISS:n monipuolinen koulutustarjonta kattaa perusammatillisen osaamisen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen sekä esimiestyötä, johtamista ja asiantuntijatyötä kehittävää valmennusta.

Lisäksi tuemme ja kannustamme henkilöstöämme kehittymään muun muassa projektitoimeksiantojen, urakierron ja työssä oppimisen avulla. Tarjoamme tarvittaessa myös mahdollisuuden mentorointiin tai uracoachaukseen.

Koulutus- ja valmennusohjelmien avulla varmistamme henkilöstön osaamisen korkean tason, ISS:n strategian toteutumisen sekä asiakaslupausten lunastamisen jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Haluamme tarjota henkilöstöllemme paikan, jossa voi kasvaa. Tahtotilamme on luoda toimivia tiloja, joissa on hyvä olla. Siihen pääsemme vain pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja kyvyllä mukautua muutoksiin unohtamatta jokaisen sitoutumista yhteisen tavoitteeseen.

Osaamisen kehittämisestä vastaa keskitetysti ISS:n People & Culture -tiimi yhdessä liiketoiminnan ja muiden tukiyksiköiden kanssa. Yhteistyö muiden ISS-maiden kanssa on jatkuvaa, ja esimerkiksi asiakkuuksien sekä johtamisen kehittämisen valmennusohjelmat suunnitellaan yhteistyössä usean ISS-maan kanssa. Näin varmistamme mahdollisimman laajan osaamisen hyödyntämisen eri maiden kesken sekä huolehdimme siitä, että parhaat käytännöt eri maiden välillä jalkautuvat jokaisen käyttöön.

Tasapuolisten ja kattavien koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien myötä tuemme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 5 ”Sukupuolten tasa-arvo” ja 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua”.

3.5.1 Perehdyttäminen ja työhön opastus

Perehdytys koostuu yritykseen, työtehtävään, työturvallisuuteen, tuotettaviin palveluihin ja asiakkuuteen perehdyttämisestä.

Haluamme tukea uuden työntekijän hienoa matkaa ISS:läiseksi. Oikeanlaisella tuella, koulutuksella ja huolellisella perehdyttämisellä varmistamme henkilöstöllemme hyvät eväät työn aloittamiseen. Perehdyttämisen sisällöstä ja menetelmistä vastaa People & Culture -tiimi, joka laatii valtakunnalliset perehdytysohjelmat ja seuraa niiden suorittamista. ISS-konsernissa on määritelty, millainen uuden esimiehen ja työntekijän perehdytys minimissään on. Perehdytyksessä on huomioitu työturvallisuuslain mukaiset vaatimukset sekä eri tehtävissä tarvittava erikoisosaaminen.

Esimies vastaa siitä, että uusi työntekijä perehdytetään sovitun prosessin mukaisesti. Esimies voi nimetä uudelle työntekijälle lisäksi työkummin auttamaan ja tukemaan työntekijää arjessa ja työhön opastamisessa. Vakituisten uusien henkilöiden lisäksi perehdytämme määräaikaiset työntekijät, harjoittelijat, tehtävistä toiseen vaihtavat, pitkiltä vapailta palaavat henkilöt sekä vuokratyöntekijät. Perehdytys koostuu yritykseen, työtehtävään, työturvallisuuteen, tuotettaviin palveluihin ja asiakkuuteen perehdyttämisestä. Dokumentoimme perehdytyksen ja seuraamme sen toteutumista yritys- ja liiketoimintayksikkötasoilla säännöllisesti.

Suomessa käytetään ISS:ssä globaalisti käytössä olevaa ISS MyLearning LMS -järjestelmää (Learning Management System). Sen avulla saamme koulutustarjonnan kaikkien ISS:läisten nähtäville, jolloin jokainen saa paremman käsityksen omista kouluttautumismahdollisuuksistaan. Myös ISS:n verkkokoulutukset ovat entistä paremmin kaikkien saatavilla. Lisäksi esimiesroolissa olevat saavat aiempaa helpommin ja selkeämmin näkyviin koko tiimin koulutustilanteen. Työprofiilien perusteella henkilöstön jäsenille voidaan valmiiksi nimetä koulutuksia suoritettavaksi sen lisäksi, että jokainen voi valita avoimesta tarjonnasta itselleen tarpeellisia koulutuksia.

Vuoden 2020 aikana perehdytyksemme teki digiloikan ja perehdytyskurssit muuttuivat verkkokurssimuotoisiksi. Näin perehtyminen on ketterämpää ja kaikki materiaali on saatavilla heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Uudistuksemme sattui sopivaan aikaan eli helpotti uusien työntekijöiden perehtymistä myös koronapandemian aikana.

3.5.2 Jatkuva kehittyminen ja koulutukset

Koulutus- ja valmennusohjelmiemme suunnittelu pohjautuu yrityksen strategiaan, työtehtävien edellyttämiin osaamisvaateisiin, liiketoiminnan tarpeeseen, asiakkaiden kanssa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin sekä kehityskeskusteluissa esille tulleisiin tarpeisiin.

Kehityskeskustelut ovat olennainen osa henkilöstöjohtamistamme, ja niiden toteutumista ja laatua seurataan kaikilla organisaatiotasoilla. Tällä henkilöstöjohtamisen avainprosessilla on vahva historia ISS:llä, ja olemme toteuttaneet sitä eri muodoissaan jo kahden vuosikymmenen ajan.

Strukturoitujen keskusteluiden avulla vahvistamme henkilöstömme sitoutumista, motivaatiota sekä kyvykkyyttä suoriutua työtehtävistä. Hyvällä johtamisella haluamme varmistaa, että jokainen tietää omalle työtehtävälleen asetetut odotukset ja tavoitteet. Samalla pääsemme rauhassa keskustelemaan myös henkilökohtaisesta kehittymisestä, työssä jaksamisesta sekä hyvinvointia ja työturvallisuutta koskevista teemoista. Kehityskeskustelut pidetään vähintään kerran vuodessa. Toimihenkilöiden kehityskeskusteluprosessiin kuuluu lisäksi kerran vuodessa pidettävä seurantakeskustelu.

360-palaute tukee esimiehenä kehittymistä

ISS Palveluilla on mahdollista saada palautetta omasta toiminnastaan 360-arvioinnin avulla. Arvioinnissa henkilö kerää palautetta omasta johtamisestaan ja tavastaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa omalta esimieheltään, kollegoiltaan, alaisiltaan sekä muilta sidosryhmiltä. Prosessi on osa esimieskoulutusohjelmaamme, ja sen piiriin kuuluvat esimiesasemassa olevat ISS:läiset. Arviointi on mahdollista toteuttaa myös yksilöllisesti tarpeen mukaan. Arviointiprosessiin kuuluu aina henkilökohtainen palautekeskustelu yhdessä coachin kanssa. Palautteen perusteella tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

360-prosessin avulla rakennetaan ja vahvistetaan ISS:n yhdenmukaista ja tavoitteellista johtamiskulttuuria. Lisäksi arviointi tukee jokaisen arvioitavan kehittymistä esimiehenä, kollegana ja oman vastuualueensa johtajana. Arviointiprosessissa kehitetään lisäksi palautteen antamisen ja vastaanottamisen kulttuuria ISS:llä. Osallistujat ovat antaneet arviointiprosessista myönteistä palautetta, ja se on koettu todella hyödylliseksi työkaluksi.

Me välitämme sinusta

Panostamme vahvasti palvelukulttuurin kehittämiseen muun muassa asiakkuusjohtamiseen sekä erinomaiseen asiakaspalvelukokemukseen tähtäävillä ohjelmillamme. Painopisteenämme on edelleen Service with a Human Touch -koulutuskokonaisuus. Lue lisää Asiakkaat-osiosta.

Ohjelman kautta valmennamme henkilöstöämme erinomaisen asiakaspalvelukokemuksen tuottamiseen ja asiakkaalle luvatun arvolupauksen toteuttamiseen. Arjen palvelutilanteissa syntyvä asiakaskokemus on kaiken keskiössä. Jokaisella meillä on tärkeä rooli erinomaisen palvelukulttuurin lähettiläänä. Avainasiakkuuksiemme henkilöstöstä oli vuonna 2020 koulutettu palvelukulttuuriin 54 prosenttia – esimiehistä 70 prosenttia. Vuonna 2020 otimme lisäksi käyttöön myös Service With A Human Touch-verkkokoulutuksen, joka vahvistaa mahdollisuuksia asiakaspalvelukoulutukseen ajasta ja paikasta riippumatta.

3.5.3 Tutkintotavoitteinen koulutus

Tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuu vuosittain noin 300 henkeä.

Ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteena on varmistaa henkilöstömme oikeanlainen osaaminen asiakkaiden ja oman työtehtävän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen vuosittaiset tavoitteet hyväksytään konserniyhteistyöryhmässä, jossa on sekä ylimmän johdon että henkilöstön edustus.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen valmistavaan koulutukseen osallistuu vuosittain noin 300 henkeä. Vuonna 2020 ammatilliseen tutkintoon valmistui 218 henkeä. Koronapandemian vuoksi valmistuneita oli hieman vähemmän, kuin vuonna 2019 (286), sillä tutkintotavoitteinen ammatillinen koulutus keskeytettiin osittain keväällä 2020 ja osa lähiopetusta vaativista kokonaisuuksista siirrettiin myöhemmin suoritettavaksi. Muutos oli kuitenkin vähäinen ja kokonaisuudessaan tutkintoja suoritettiin hyvällä tasolla, myös etäyhteyksillä pandemiasta huolimatta.

Koulutamme henkilöstöämme tutkintotavoitteisen koulutuksen ohella asiakaskohtaisesti räätälöidyissä koulutusohjelmissa, työturvallisuudessa, asiakaspalvelutaidoissa ja palvelukäyttäytymisessä, palvelukonseptin hallinnassa, ympäristöasioissa sekä laadunhallinnassa. Esimiestaitoja vahvistamme esimiesten ja johdon valmennusohjelmilla.

Joka vuosi merkittävä osa ammatillisen osaamisen tavoitteista ja koulutuksesta ISS:llä liittyy erilaisiin lakisääteisiin tai asiakasympäristön vaatimiin lupa- ja pätevyyskoulutuksiin. Seuraamme ennakoivasti lupien voimassa oloa ja ohjaamme henkilöstöämme sen pohjalta koulutukseen. Näin varmistamme tarvittavien säädösten ja asetusten täyttymisen työtehtäviemme hoitamisen yhteydessä. Esimerkiksi työturvallisuuskortti on asetettu pakolliseksi pätevyydeksi useiden erilaisten ISS ammattilaisten tehtävissä. Luokkahuonekoulutuksen ohella ja tukena koko henkilöstöllämme on mahdollisuus suorittaa verkkokursseja. Pandemian takia valtaosa korttikoulutuksista siirtyi verkkototeutuksiksi vuoden 2020 aikana.

3.5.4 Koulutusinvestoinnit

Vuonna 2020 toimihenkilörooleissamme olevat työntekijät käyttivät koulutukseen yhteensä noin 847 päivää eli keskimäärin 1,1 päivää per toimihenkilö. Työntekijärooleissamme olevat kouluttautuivat yhteensä lähes 2 000 päivää eli keskimäärin 0,4 päivää per työntekijä. Lisäksi tutkintoon valmistui 218 henkeä.

ISS:llä on käytössä 78 erilaista henkilöstölle suunnattua verkkokoulutusohjelmaa liittyen muun muassa perehdytykseen, turvallisuuteen, henkilöstön ja asiakkuuden johtamiseen, ympäristövastuuseen ja tuotekoulutukseen. Verkkokoulutuksia suoritettiin vuonna 2020 yhteensä 21 584 kertaa, mikä vastaa yhteensä 1 675 päivän opiskelua.

Koronapandemialla oli merkittävä rooli etäopiskelun lisääntymiseen vuoden 2020 aikana. Vaikka osa koulutuksista saatiin siirrettyä etätoteutuksiin, jouduttiin pandemian takia silti osa koulutuksista keskeyttämään tai siirtämään kokonaan nopealla aikataululla.


3.6 Palkitseminen

Palkitsemisen avulla huomioidaan onnistuneita työsuorituksia, työturvallisuuskulttuurin edistämistä sekä pitkiä työuria.

ISS:n palkkapolitiikka perustuu työehtosopimusten ja työn vaativuuden mukaiseen palkkaukseen. Palkitsemisen avulla huomioidaan onnistuneita työsuorituksia, työturvallisuuskulttuurin edistämistä sekä pitkiä työuria.

Vuonna 2020 ISS palkitsi hyvästä suoriutumisesta muun muassa pikapalkkioilla. Pikapalkkioiden perusteena voi olla esimerkiksi yksittäinen hyvä työsuoritus, kehitys- tai myynti-idean esiintuominen tai asiakkaalta saatu positiivinen palaute. Työturvallisuuteen kannustettiin palkitsemalla yksiköitä turvallisesta toiminnasta. Palkkion saaminen edellytti ennakoivia tekoja, kuten turvallisuushavaintojen raportointia ja turvallisuuskoulutusten suorittamista.

ISS:llä arvostetaan pitkiä työuria, ja yritys palkitsee työntekijöitään, kun 10, 20, 30 ja 40 vuoden palvelusvuodet tulevat täyteen. Vuonna 2020 ISS myös haki itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä kahdelle ansioituneelle siivousalan ammattilaiselle. Suomen tasavallan presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin palveluohjaaja Merja Lauriselle ja Suomen Valkoisen Ruusun mitalin siivooja Seija Nummelle.

ISS palkitsi myös vuonna 2020 työntekijöitään Omena-palkinnolla. Omena-ohjelman tarkoitus on rakentaa asiakaskeskeisempää kulttuuria palkitsemalla henkilöitä, jotka tarjoavat ainutlaatuisia palvelukokemuksia ja auttavat asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa. Omena-ohjelman avulla nostetaan esiin esimerkillisiä työkavereita inspiraatioksi muille.

Jokainen Omena-ehdokas palkittiin pikapalkkiolla ja kiitoksella. Rahapalkkion saavia voittajia valittiin joka kuukausi ehdotettujen keskuudesta viisi eli yksi jokaisesta ISS:n liiketoimintayksiköstä. Vuoden lopulla kuukausivoittajien keskuudesta valittiin liiketoimintayksiköiden finalistit, jotka saivat palkinnoksi iPadin ja jatkoivat kilpailemista 5 000 euron arvoisesta ISS Vuoden Omena -palkinnosta. ISS Suomen Vuoden Omena -palkinnon voitti Kiinteistön ylläpitopalvelut -liiketoimintayksiköstä kolmen hengen tiimi Kari Ritvanen, Petter Sjöholm ja Mauri Yliselä.

ISS:llä on vuoden 2020 aikana päivitetty palkitsemisstrategiaa ja tehty kokonaispalkitsemisen kehitystyötä. Yhtenä kehitystyön tuloksena on vuoden 2021 tammikuussa julkaistu yhteinen kertapalkitsemisen raami, jonka puitteissa esimiehet voivat huomioida kattavasti yksilöitä ja tiimejä erinomaisista ja poikkeuksellisista työsuorituksista.


3.7 Viestintä

Viestintäämme ohjaavat mm. ISS Suomen strateginen suunnitelma ja siinä määritellyt prioriteetit.

Teemme maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla. Tämä on toimintamme tarkoitus ja viestintämme perusta. Viestintäämme ohjaavat myös ISS Suomen strateginen suunnitelma ja siinä määritellyt prioriteetit. Toteutamme viestintää laadukkailla, eri muotoisilla sisällöillä ja niiden oikealla kohdentamisella tarkoituksenmukaisille kohderyhmille.

Sosiaalisen median tilimme LinkedInissä, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä ovat vuosi vuodelta tärkeämpiä kanavia niin ISS:läisten kuin ulkoisten sidosryhmiemme tavoittamisessa. ISS:läiset ovat myös osoittaneet jatkuvasti kasvavaa mielenkiintoa jakaa ISS-aiheisia sisältöjä omilla sosiaalisen median tileillään. Tämä kertoo niin viestintäkentän kuin ISS:n yrityskulttuurin muutoksesta. Tuemme näitä työntekijälähettiläitämme ja iloitsemme siitä ylpeydestä ISS:ää kohtaan, jota he sisältöjä jakamalla osoittavat.

Vuonna 2020 aloitimme uudenlaisen urapolkuvideosarjan, jonka ensimmäinen osa julkaistiin marraskuussa. Vuonna 2021 sarja saa jatkoa neljän uuden tarinan verran. Jaamme näitä ja muita niin nykyisille kuin tuleville ISS:läisille suunnattuja sisältöjä koulutus- ja kehittymismahdollisuuksistamme sekä työturvallisuus- ja työhyvinvointiaiheistamme töISSä-digilehdessämme, joka on avoimessa internetissä ja siten vaivatta kaikkien ulottuvilla. Digilehti toimii mobiilisti, joten tärkeät uutiset kulkevat koko ajan lukijan mukana. Vuonna 2020 digilehdellämme oli yli 8 800 palaavaa käyttäjää, enemmän kuin meitä ISS:läisiä Suomessa. Otimme myös käyttöön ominaisuuden, jonka avulla digilehtemme lukijat voivat helposti antaa sisällöistä palautetta ja kommentoida niitä. Tämä oli konkreettinen askel kohti tavoitteemme mukaista kaksisuuntaista viestintää.

Kertomalla monipuolisesti monenlaisista osaajistamme ja heidän mahdollisuuksistaan ISS:llä tuemme viestinnän keinoin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sukupuolten tasa-arvosta, ihmisarvoisesta työstä ja talouskasvusta sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Merkityksellinen, asiakastarpeisiin vastaava työ johtaa myös taloudelliseen kannattavuuteen. Yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa kerromme blogi.iss.fi-julkaisualustallamme. Vuonna 2020 julkaisimme myös uudistettua brändiämme tukevat nettisivut osoitteessa iss.fi. Sivusto on nyt yhdenmukainen koko kansainvälisen ISS-konsernin ja muiden ISS-maiden kanssa. Olemme yksi ISS, luotettavasti samanlainen kaikkialla maailmassa.

Koska ihmiset ovat ISS:n tärkein voimavara, viestintä on ISS:llä keskeinen osa hyvää johtamista. Toimitusjohtaja pitää kuukausittain henkilöstölle 45-minuuttisen infon, jota vuoden 2020 koronaviruspandemian vuoksi seurattiin pääsääntöisesti etäyhteyksien päässä. Kuukausi-infon tallenteen ja siitä kirjoitetun tiedotteen voi myös katsoa ja lukea myöhemmin intranetistä.

Intranetissä julkaistaan myös kuukausittain esimiesviesti, joka tukee esimiestyötä ja yhdenmukaistaa tiimipalavereiden viestiä. Esimiehillä on tärkeä rooli ISS:n sisäisessä viestinnässä.

Vuonna 2020 yksi merkittävimmistä viestinnän ulottuvuuksista oli toimia osana koronaviruspoikkeustilannetyöryhmää.

Panostuksemme monikanavaiseen viestintään – sisäisesti esimerkiksi digilehteen, kuukausi-infojen mobiiliin seurattavuuteen ja esimiesten viestintävastuun tukemiseen – tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitetta rauhasta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä hallinnosta. Eettiset ja läpinäkyvät toimintatavat ovat kaiken toimintamme, myös viestintätyömme, perusta. Vuonna 2020 saimme viestintämme onnistumisesta arvokasta tietoa myös kahdesta korkeakoulun opinnäytetyöstä, joissa kummassakin tutkittiin, kuinka hyvin ISS Palveluiden keskitetyt viestintäkanavat tavoittavat henkilöstömme. Samalla yhteistyö nuorten opiskelijoiden kanssa näiden opinnäytetöiden parissa oli viestintäpolitiikkaamme mukaista: sidosryhmäyhteistyöllä emme tavoittele julkista näkyvyyttä, vaan arvojemme ja yritysvastuuperiaatteidemme mukaisesti osoitamme tukemme lapsille ja nuorille, vammaisille tai eritysryhmille sekä ammattiin opiskeleville.

Kerran vuodessa, tammikuussa, ISS:n esimiehet kokoontuvat Finland Leadership Conferenceen, jossa käydään läpi koko ISS-konsernin ja ISS Palveluiden strategiset pääviestit. Päivä huipentuu gaalaillalliseen, jonka aikana palkitaan ISS Suomen Omena-voittaja sekä vuoden aikana ansioituneita ISS:läisiä eri kategorioissa: Johtajuus, Asiakastyö, Kasvu ja kannattavuus, Myyntiteko ja Työturvallisuus. Nämä kategoriat perustuvat yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Tammikuussa 2020 ehdimme kokoontua yhteen ennen koronaviruspandemiaa, mutta tammikuussa 2021 kokoontuminen järjestettiin virtuaalisesti. Koronaviruspandemia nopeuttikin ISS:llä jo olemassa olleiden digitaalisten viestintäsovellusten käyttöönottoa ja vaikutti voimakkaasti viestintäyksikön painopisteisiin. Vuonna 2020 yksi merkittävimmistä viestinnän ulottuvuuksista oli toimia osana koronaviruspoikkeustilannetyöryhmää sekä luoda ja pitää ajan tasalla selkeää ohjeistusta tässä poikkeustilanteessa toimimisesta kaikille ISS:läisille.

Keväällä, koronaviruspandemian hetkellisesti hellittäessä, julkaisimme Turvallinen paluu työpaikoille -oppaan, joka jatkoi ladattavien oppaidemme sarjaa. Loppuvuodesta julkaisimme ISS Suomen hiilitiekartan. Kaikissa oppaissamme kantavana teemana on ollut vastuullisuus. Näillä sisällöillä ja blogi.iss.fi:ssä julkaisemillamme asiantuntija-artikkeleilla kerromme paitsi sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta vastuustamme myös siitä ympäristötyöstä, jota teemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden “Puhdas vesi ja sanitaatio”, “Vastuullista kuluttamista” ja “Ilmastotekoja” hyväksi. Myös tähän yritysvastuuraporttiin keräämämme case-jutut on julkaistu sisältöstrategiamme mukaisesti pitkin vuotta 2020.